SaluVet logo

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

Lees hieronder de algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van SaluVet B.V. 

Artikel 1. Definities

Aanbod / Aanbieding:Ieder aanbod van SaluVet tot het aangaan van een Overeenkomst;

Diensten: SaluVet De besloten vennootschap SaluVet B.V., gevestigd te Katlijk en  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88338029 zijnde de gebruiker van de Voorwaarden;

Goederen: De door SaluVet op basis van de Overeenkomst aan of ten behoeve van  Wederpartij te leveren Goederen, zijnde zaken ;

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake (ver)koop en levering van Goe deren door SaluVet aan Wederpartij;

Partij(en): SaluVet en Wederpartij c.q. ieder voor zich;

Schriftelijk Per brief, fax, elektronisch bericht of deurwaardersexploot;  Voorwaarden Deze Algemene Verkoop- Leveringsvoorwaarden van SaluVet; Wederpartij De rechtsperso(o)n(en) aan wie SaluVet een Aanbieding doet tot de  levering van Goederen en/of wie met SaluVet een Overeenkomst aangaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle  daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.
 2. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende  overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Wederpartij gehanteerde  voorwaarden wordt door SaluVet uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde  voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door SaluVet van toepassing zijn verklaard op een Overeen komst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Wederpartij op een  Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige  nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.
 4. In geval van nietigheid of vernietiging door Wederpartij van een of meer bepalingen van de Voorwaar den blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeen komst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te  vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit  bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
 5. Van deze Voorwaarden kan door Partijen slechts schriftelijk en expliciet worden afgeweken.  6. Het bepaalde in deze Voorwaarden doet niet af aan de rechten die SaluVet op grond van de wet  heeft.

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

 1. Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld  in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder  geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.
 2. Een door Wederpartij binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door SaluVet gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door SaluVet worden  herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van SaluVet tot vergoeding van eventueel als  gevolg daarvan door Wederpartij geleden schade.
 3. Een door Wederpartij gegeven opdracht kan door SaluVet worden bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Indien Wederpartij niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen bezwaren heeft geuit, is de opdracht zoals omschreven in de opdracht bevestiging aanvaard.
 4. Als Wederpartij aan SaluVet met het oog op het uitbrengen van een Aanbod gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag SaluVet uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbod hierop  baseren. Wederpartij vrijwaart SaluVet voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het  gebruik van door of namens Wederpartij verstrekte tekeningen en dergelijke.
 5. Een door SaluVet aan Wederpartij verstrekte prijslijst, folder, publicaties, tekening, afbeelding en  dergelijke kan niet worden gekwalificeerd als Aanbieding.
 6. Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot  stand:
  (a) door acceptatie door Wederpartij van een Aanbod;
  (b) door Schriftelijke opdrachtbevestiging van een door Wederpartij (mondeling of Schriftelijk) ver strekte opdracht anders dan op basis van een Aanbod;
  (c) doordat SaluVet feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van Wederpartij.
 7. De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan  van de Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst.
 8. SaluVet kan niet aan een Aanbod worden gehouden, indien de Wederpartij weet of redelijkerwijs  behoort te begrijpen dat de betreffende aanbieding, dan wel één of meer onderdelen daarvan, een  kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan aanbiedingen kunnen door de Wederpartij bovendien  geen rechten worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4. Prijzen

 1. In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders  is aangegeven – exclusief kosten voor verpakking, vervoer en andere kosten van verzending, invoer documenten, (transport)verzekering(en), reistijd, reiskosten en verblijfskosten en tevens exclusief  omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook.
 2. SaluVet behoudt zich het recht voor de opgegeven prijzen tussentijds te wijzigen indien en voor  zover prijsbepalende factoren stijgen, zoals maar niet uitsluitend indien enige kostprijsverhogende  belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd.
 3. Indien echter de verhoogde prijs die SaluVet wenst te hanteren als bedoeld in artikel 4 lid 2 ten opzichte  van de oorspronkelijke prijs meer dan vijftien procent (15%) is gestegen, is Wederpartij gerechtigd om  de Overeenkomst voor zover het toekomstige verplichtingen van SaluVet betreft, op te zeggen binnen  zeven (7) dagen na aanzegging van de prijswijziging, met dien verstande dat SaluVet in dat geval onder  geen beding jegens Wederpartij gehouden zal zijn om de als gevolg daarvan eventueel door  Wederpartij geleden schade te vergoeden.
 4. Indien SaluVet verpakking, inlading, vervoer, verzending, lossing of de verzekering van de te leveren  Goederen op zich heeft genomen, zonder dat daarvoor een prijs is overeengekomen, is SaluVet  gerechtigd de Wederpartij daarvoor de werkelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 5. Levering/Levertijd

 1. De opgave van leveringstermijnen wordt naar beste weten gedaan en zal zoveel mogelijk in acht  worden genomen, maar geldt slechts ter indicatie en nimmer als fatale termijn (tenzij tussen Partijen  Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen). Overschrijding van deze termijn, door welke  oorzaak ook, zal Wederpartij in geen enkel geval recht geven op schadevergoeding, ontbinding van  de Overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting. Tevens vrijwaart Wederpartij SaluVet tegen eventuele aanspraken die derden uit hoofde van verlate levering jegens haar (pogen) geldend  (te) maken. Het risico voor de aan Wederpartij te leveren Goederen gaat op haar over vanaf het moment dat de  Goederen het magazijn in Bald Waldsee (Duitsland) verlaten, dan wel het magazijn van een door  SaluVet ingeschakelde derde (‘Ex Works’, zoals opgenomen in de meeste recente versie van ICC  Incoterms), tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is overeengekomen. Alle Goederen worden te  allen tijde voor risico van Wederpartij getransporteerd. Tenzij Wederpartij SaluVet tijdig verzoekt de  Goederen tijdens het vervoer voor rekening van Wederpartij te verzekeren (en/of anders in de  Overeenkomst is bepaald), worden Goederen door of namens SaluVet onverzekerd getransporteerd.
 2. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen, zijn voor rekening van We derpartij uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen en eventuele andere met het vervoer en de levering van Goederen door SaluVet gepaard gaande lasten van overheidswege, van welke aard  ook.
 3. Indien de Goederen die overeenkomstig lid 2 van dit artikel geleverd zijn, door omstandigheden die  niet aan SaluVet toe te rekenen zijn en niet van haar wil afhankelijk zijn, niet naar de door Wederpartij  opgegeven plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, houdt SaluVet die Goederen voor  rekening en risico van Wederpartij ter zijner beschikking.
 4. SaluVet behoudt zich het recht voor de levering in door haar vast te stellen gedeelten te laten plaats vinden.

Artikel 6. Betaling

 1. Ter zake de door SaluVet te leveren c.q. geleverde Goederen en/of door SaluVet uit te voeren c.q.  uitgevoerde Diensten wordt door SaluVet een factuur gestuurd naar Wederpartij. Betaling dient te  geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.  Dit artikel geldt onverkort in het geval van een klacht als bedoeld in artikel 10. Betaling dient te  geschieden op door SaluVet aangegeven bankrekeningen. Bepalend voor het moment van betaling is  het moment waarop SaluVet bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende  bedrag heeft ontvangen.
 2. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat  daartoe enige ingebrekestelling vereist is.
 3. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Wederpartij wettelijke handelsrente over het  factuurbedrag verschul-digd vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening, SaluVet is  gerechtigd alle (buiten)gerechtelijke kosten verband houdende met de inning van de vordering op de  Wederpartij te verhalen, welke kosten van inning minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen.
 4. Iedere betaling van Wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde  buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht  op de door hem verschuldigde renten en daarna op de langst openstaande vorderingen, ongeacht  andersluidende aanwijzing van Wederpartij.
 5. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Wederpartij niet het recht zijn betalings verplichtingen jegens SaluVet op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van  SaluVet jegens Wederpartij.
 6. SaluVet is gerechtigd alle vorderingen op Wederpartij te verrekenen met iedere schuld die SaluVet  aan Wederpartij, dan wel aan met Wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde Goederen blijven uitsluitend eigendom van SaluVet tot aan het moment waarop  Wederpartij aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met een Overeenkomst(en),  waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is  Wederpartij gehouden de door SaluVet geleverde Goederen gescheiden van andere zaken en duidelijk  geïdentificeerd als SaluVet-eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
 2. In het geval van een levering van Goederen aan een Wederpartij op een ander grondgebied dan  Nederland, dan geldt ten aanzien van de betreffende Goederen – indien en zodra zij zich op het  grondgebied van het betreffende land bevinden – in aanvulling op het in artikel 7 lid 1 vermeld eigen domsvoorbehoud naar Nederlands recht tevens een eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in artikel 7  lid 1 naar het recht van het betreffende land, met dien verstande dat ten aanzien van de Overeenkomst voor het overige bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing is als vermeld in artikel 19.
 3. Zolang er op geleverde Goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag Wederpartij deze buiten haar  normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
 4. Indien Wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is SaluVet  gerechtigd de Goederen, die aan haar toebehoren, zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij  zich bevinden. Wederpartij machtigt SaluVet reeds nu voor alsdan daartoe de bij of voor Wederpartij in  gebruik zijnde ruimten te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van de zaken komen  voor rekening van Wederpartij.
 5. Als SaluVet geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Goederen  zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan  SaluVet te verpanden of te verhypothekeren.

Artikel 8. Zekerheid

 1. Indien SaluVet verneemt van omstandigheden, die aan SaluVet goede grond geven te vrezen dat  Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is Wederpartij verplicht op eerste verzoek van  SaluVet terstond genoegzame en in de door SaluVet gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo  nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn (opeisbare en niet opeisbare) verplichtingen. Zolang  Wederpartij daaraan niet voldaan heeft, is SaluVet gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te  schorten.
 2. Indien Wederpartij aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen zeven (7) dagen na een daartoe  strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden alle vorderingen van SaluVet op Wederpartij  direct opeisbaar.

Artikel 9. Eigendom/Auteursrechten. 

 1. Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten  en databankrechten, op alle Goederen en/of de resultaten van Diensten waaronder maar niet beperkt  tot kopij, modellen, tekeningen, ontwerpen, documentatie, fotografische opnamen, films, informatie dragers, apparatuur en programmatuur (in object- en broncode), gegevens en databestanden, mallen  en matrijzen, welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van  de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen SaluVet en Wederpartij berusten bij SaluVet. Indien  voormelde rechten niet bij SaluVet berusten is Wederpartij gehouden op eerste verzoek elke mede werking aan overdracht van het desbetreffende recht aan SaluVet te verlenen.
 2. Wederpartij is niet gerechtigd het in lid 1 bedoelde aan te wenden anders dan ten behoeve van de zaken waarop zij betrekking hebben.

Artikel 10. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

 1. Reclamering door Wederpartij dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk  binnen acht (8) dagen na (af- of op-)levering ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen acht (8)  dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. Indien Wederpartij niet binnen  de voornoemde redelijke termijn Schriftelijk gebreken heeft gemeld aan SaluVet, dan wordt geacht dat  de geleverde Goederen door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst  neergelegde eisen en prestaties.
 2. Wederpartij heeft de verplichting de afgeleverde Goederen onmiddellijk te onderzoeken bij aflevering.  Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde  Goederen niet aan de Overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.  Deze termijn kan door Wederpartij niet worden gestuit.
 3. SaluVet staat ervoor in dat het geleverde voldoet aan de specificaties als vermeld in de Overeenkomst. 4. SaluVet is slechts gehouden om reclameringen en andere klachten met betrekking tot de Goederen  en in behandeling te nemen als Wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens SaluVet heeft voldaan. 5. Wederpartij dient zich ervan bewust te zijn dat de handel in en toepassing van de Goederen een grote  mate van begeleiding en deskundigheid vereist. Hij dient zich dan ook te houden aan de door SaluVet  opgestelde voorschriften ten aanzien van behandeling van de Goederen, die Wederpartij van tijd tot tijd  door SaluVet worden overhandigd. SaluVet heeft het recht deze voorschriften zo vaak als zij dit nodig  acht te wijzigen om de juiste behandeling van de zaken te waarborgen.
 4. Wederpartij is verplicht alle voorschriften, instructies, adviezen en handleidingen die hij van SaluVet  ontvangt door te geven aan eventuele verdere afnemer van hem.
 5. Wederpartij vrijwaart SaluVet voor alle aanspraken van derden, die voortkomen uit het onoordeelkundig gebruik of gebruik niet volgens de regels van de zaken door Wederpartij of enig persoon, voor wie  Wederpartij aansprakelijk is of aan wie Wederpartij de instructies had behoren door te geven. 8. Elk product ondergaat zorgvuldige controles; de kwaliteit van onze Goederen is onberispelijk. Echter,  het is SaluVet niet mogelijk om de juiste toepassing van de Goederen na te gaan. Derhalve kan  SaluVet geen enkele waarborg geven. SaluVet wijst dan ook alle aansprakelijkheid af voor wat be treft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, milieu of goederen,  tenzij zonder twijfel is bewezen dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek  van de Goederen. De Wederpartij alleen draagt alle risico over het gebruik van de Goederen, gezien  het feit dat alleen de Wederpartij zelf de beslissing neemt over hoe de Goederen worden toegepast.

Artikel 11. Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens

 1. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen en andere dergelijke  gegevens gelden niet als tekortkomingen. In dat geval voldoet SaluVet nog steeds aan de Overeen komst.
 2. De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. SaluVet is aansprakelijk voor schade die Wederpartij lijdt en die het gevolg is van een aan SaluVet toe  te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in  aanmerking die schade waartegen SaluVet verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van SaluVet en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
 2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  (a) vermogensschade, zoals – doch niet beperkt tot – bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsscha de en gederfde winst;
  (b) opzichtschade, waaronder onder andere wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering  van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden  in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt (Wederpartij dient zich desgewenst tegen deze  schade behoorlijk te verzekeren);
  (c) schade ontstaan door handelen of nalaten van Wederpartij of derden in strijd met door SaluVet  verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden;
  (d) schade als direct gevolg van door of namens Wederpartij aan SaluVet verstrekte onjuiste, onvol ledige en/of ondeugdelijke informatie.
 3. Indien het voor SaluVet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke  condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in artikel 12 lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke  condities te verlengen, de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering om enige reden niet tot uitkering  overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de vergoeding van de schade beperkt  tot het bedrag dat door SaluVet voor de onderhavige Overeenkomst (exclusief BTW) met Wederpartij is  overeengekomen, welk bedrag te allen tijde is gemaximeerd op € 25.000,- (exclusief BTW).
 4. Wederpartij vrijwaart SaluVet van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in  verband met door SaluVet geleverde Goederen, voor zover SaluVet jegens Wederpartij voor dergelijke  schade ook niet aansprakelijk zou zijn.
 5. De Wederpartij zal zich onthouden van handelingen die schadelijk zijn voor de kwaliteit van de Goederen  en de reputatie van Saluvet en de Wederpartij zal op voorschreven wijze met de door SaluVet geleverde  producten omgaan. Indien de Wederpartij hierin tekortschiet, zal de Wederpartij alle schade die SaluVet  hierdoor lijdt vergoeden.

Artikel 13. Overmacht. 

 1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan  SaluVet kan worden toegerekend.
 2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 13 lid 1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begre pen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productie proces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen  door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziektever zuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (h)  overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden  en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, terrorisme, (j)  sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk, (m) transportvertraging en/of (wereldwijde)  pandemie (inclusief overheidsmaatregelen in dat verband).
 3. In geval van overmacht heeft SaluVet de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te  schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan  niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel gedeeltelijk te ontbinden. Wederpar tij heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de  overmacht nakoming van de verplichtingen door SaluVet onmogelijk is langer duurt dan dertig (30)  dagen, is ook Wederpartij bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden,  met dien verstande dat SaluVet conform artikel 13 lid 4 gerechtigd is voor de reeds verrichte werk zaamheden een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding  van de (eventuele) schade.
 4. Indien SaluVet bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of  slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te  factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke  Overeenkomst.

Artikel 14 Geheimhouding. 

 1. De Wederpartij is verplicht alle bedrijfs- en concurrentiegevoelige informatie van SaluVet welke uit zijn  aard of volgens een mededeling van SaluVet als vertrouwelijk kan worden beschouwd en waarvan hij in  het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met SaluVet kennis heeft genomen, geheim te houden.  De Wederpartij is gehouden om zijn medewerkers en alle voor hem werkzame personen deze verplichting  op te leggen en staat in voor de naleving ervan.
 2. Vertrouwelijke informatie zoals bedoeld in het vorige lid mag enkel worden gebruikt voor het doel  waarvoor deze door SaluVet is verstrekt. Het verstrekken van deze informatie aan derden is alleen  toegestaan indien en voor zover SaluVet voorafgaand schriftelijk een toestemming heeft verleend.
 3. Bij elke overtreding van de verplichtingen zoals vastgelegd in dit artikel verbeurt de Wederpartij aan  SaluVet een directe, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, opeisbare boete ad €  5.000,- per overtreding, onverminderd het recht van SaluVet om de daadwerkelijk geleden schade en  nakoming te vorderen.

Artikel 15. Product recall. 

 

 1. SaluVet heeft het recht om de Wederpartij te instrueren om de door haar geleverde Goederen (of  producten waarin door haar geleverde Goederen zijn verwerkt), waaraan een gebrek kleeft, onmiddellijk  van de markt te (laten) halen. De Wederpartij is verplicht om onmiddellijk aan de instructies van SaluVet in  dat verband gehoor te geven.

Artikel 16. Emballage. 

 1. De emballage, voor zover niet bedoeld voor eenmalig gebruik, waaronder begrepen pallets blijft in  eigendom van SaluVet. De emballage dient te worden geruild op het moment van levering. Mocht de  Wederpartij niet overgaan tot inruil van de emballage, dan zal SaluVet statiegeld of een andere  vergoeding in rekening brengen.

Artikel 17. Ontbinding. 

 1. SaluVet is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel naar haar keuze de  Overeenkomst zonder een voorafgaande ingebrekestelling (geheel of gedeeltelijk) buitengerechtelijke te  ontbinden, indien:
  (a) de Wederpartij één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet  behoorlijk nakomt, of indien vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn; (b) de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem surseance is verleend;  (c) de Wederpartij een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, waaronder begrepen een onderhands  akkoord als bedoeld in de Wet Homologatie Onderhands Akkoord;
  (d) indien beslag op (een deel) van de activa van de Wederpartij wordt gelegd;
  (e) de Wederpartij overgaat tot liquidatie of staking van zijn onderneming, of indien de Wederpartij  anderszins insolvabel lijkt.

Artikel 18. Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen. 

 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst  geheel noch gedeeltelijk over te dragen aan een derde noch zijn zij vatbaar voor overdracht zonder  voorafgaande schriftelijke toestemming van SaluVet.
 2. Het is SaluVet wel toegestaan rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen  aan, respectievelijk doen overnemen door, een derde, zonder voorafgaande toestemming van de  Wederpartij. De Wederpartij verleent SaluVet hierbij bij voorbaat medewerking aan eventuele  contractsoverneming van de rechtsverhouding uit de Overeenkomst door SaluVet aan een derde.

Artikel 19. Overige bepalingen. 

 1. De Wederpartij zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SaluVet geen (direct of indirect)  gebruik maken van zijn relatie met SaluVet voor promotionele of andere doeleinden. 2. In geval van strijdigheid tussen enige bepaling uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden prevaleert het  bepaalde in de Overeenkomst boven het bepaalde in deze Voorwaarden tenzij in de Overeenkomst ten  nadele van SaluVet van deze Voorwaarden wordt afgeweken.
 2. De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Artikel 20. Toepasselijk recht/Bevoegde rechter. 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen SaluVet en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing, met  uitsluiting van het Nederlandse internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. 2. Geschillen tussen SaluVet en Wederpartij worden bij uitsluiting berecht door de Rechtbank  Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.